AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde

İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Limited Şirketi

Müşteri Verilerinin İşlenmesine İlişkin

Açık Rıza Metni

İşbu Açık Rıza Metni’ni imzalayarak, aşağıda belirtilen kategorilere ilişkin kişisel verilerimin* ‘İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Limited Şirketi’ (“İstanbul Akvaryum”) veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun olarak mailing sistemine dahil edilmesi, dilek/öneri/şikayetlerinizin İstanbul Akvaryum’a iletilebilmesi, kampanya duyurularının gerçekleştirilmesi ve tebrik mesajlarının gönderilebilmesi amacıyla işlenmesi ve yine bu amaçla aktarılması hususunda açık ve kesin olarak onay veriyorum.

Yukarıdaki hususlara ek olarak, Kanun kapsamında şahsımın aşağıda sayılı haklarımın bulunduğunu bildiğimi beyan ederim:

 • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararımın giderilmesini talep etme.

Bu haklardan birini kullanmak istediğimde, 6698 sayılı Kanun hakkında ya da kişisel verilerimin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde İstanbul Akvaryum ile irtibata geçebilirim.

İşbu Açık Rıza Beyanı kapsamında “kişisel veri”* kavramı aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:

 1. Ad, soyad,
 2. E-posta adresi
 3. T.C. Kimlik Numarası

Adı-Soyadı :

İmza :

Yukarıdaki yazıyı okudum ve anladım.

¨ Kabul ediyorum.

¨ Kabul etmiyorum.

Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı ve elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ile toplanmaktadır. Bu bilgiler, İstanbul Akvaryum ile aranızdaki sözleşmesel ilişki çerçevesinde İstanbul Akvaryum ve şahsınızın menfaatlerinin korunmasına yönelik olarak tanıtım yapılabilmesi, İstanbul Akvaryum’un meşru işletmesel ve ticari menfaatleri, ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, tarafınızın ürün ve kampanyalardan haberdar edilebilmesi, mailing sistemine dahil edilebilmeniz, dilek/öneri ve şikayetlerinizin İstanbul Akvaryum tarafından işleme alınabilmesi ve çözüme kavuşturulabilmesi gayesi ile edinilir.

Kişisel verileriniz, Kanunda açıkça belirtilmedikçe, verinin saklanması için geçerli sebebin varlığının devam etmesi haline kadar saklanacaktır. Kişisel verinin korunmasına ve işlenmesine artık gerek kalmaması durumunda, o veri silinecek veya anonim hale getirilecektir.

İstanbul Akvaryum

Turizm Ticaret Limited Şirketi

Adına

İSTANBUL AKVARYUM E - BÜLTEN